กศน.ตำบลบ้านพลวง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายภควัฒน์ เสาวพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านพลวง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสุณิสา ศิลางาม

ตำแหน่ง : ครู ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน และงานการเงิน
เบอร์โทร. : 0857694755
เว็บไซต์ :