กศน.ตำบลบ้านพลวง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางเรณู โคตุทา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านพลวง
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0944538968
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสุณิสา ศิลางาม

ตำแหน่ง : ครู ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน และงานการเงิน
เบอร์โทร. : 0857694755
เว็บไซต์ :