วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาทดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาอย่างมีคุณภาพกศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรนักศึกษาและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรนักศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์