โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา 256๔ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ วัด บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพลวง