โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564