โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้ในแปลงเกษตร วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ บ้านพลวง หมู่ 1 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์