ทำใจให้สบาย 

ร่างกายก็สบาย 

แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย 

...ก็ไม่เป็นทุกข์...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ