แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564

ระดับประถมศึกษา

       

    แผนพบกลุ่ม

        

แผน กรต.

        

แผนสอนเสริม

        

ใบความรู้

       

    ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

       

    แผนพบกลุ่ม

        

     แผน กรต.

        

    แผนสอนเสริม

        

    ใบความรู้

       

    ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        

    แผนพบกลุ่ม

        

    แผน กรต.

        

    แผนสอนเสริม

         

    ใบความรู้

       

    ใบงาน&แบบทดสอ