แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564

ระดับประถมศึกษา

          

แผนพบกลุ่ม

            

แผน กรต.

          

แผนสอนเสริม

          

ใบความรู้

          

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          

แผนพบกลุ่ม

          

แผน กรต.

          

แผนสอนเสริม

          

ใบความรู้

          

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         

แผนพบกลุ่ม

          

แผน กรต.

          

แผนสอนเสริม

          

ใบความรู้

          

ใบงาน&แบบทดสอ