ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/พันธกิจ

 

ปรัชญา

          “คิดเป็น”   และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  

 

วิสัยทัศน์

          “กศน.อำเภอปราสาท มุ่งจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนใฝ่รู้

มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑”

 

อัตลักษณ์

          “ใฝ่เรียนรู้”

 

เอกลักษณ์

          “สร้างโอกาสการเรียนรู้”    

 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์

1. ประชาชนอำเภอปราสาทได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ประชาชนอำเภอปราสาทมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่สามารถ

สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

4. ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

5. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

6. สถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

7. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของประชาชนอำเภอปราสาทที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

2. ร้อยละของประชาชนอำเภอปราสาทที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ร้อยละของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้แก้ปัญหา และพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

4. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษา กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

5. จำนวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง

6. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดความพึงพอใจจากการที่สถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. ความพึงพอใจของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ชุมชนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน ต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้

8. ระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค หลากหลาย และทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับวิธีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดและส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ