ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลบ้านพลวง

            ภาพ อาคารเรียน กศน.ตำบลบ้านพลวง     

         กศน.ตำบลบ้านพลวง ได้รับความอนุเคราะห์ อาคารเรียนจาก อบต.บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเป็นห้องสมุด อบต.บ้านพลวง ซึ่งมีลักษณะอาคารเป็นเอกเทศชั้นเดียว อยู่ร่วมกับหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน/ภายนอกได้ มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ตั้ง ; บ้านกันจาน หมู่ 3 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

พิกัดที่ตั้ง ; 

             

                                                       1.นายภควัฒน์  เสวพันธ์                   2.นางสาวสุณิสา  ศิลางาม             

                                                               ครู กศน.ตำบล                                         ครู ศรช.

รูปภาพการจัดกิจกรรม