บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ เรื่องการงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ เรื่องการงานอาชีพ, ช่องทางการขยายอาชีพ 

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ เรื่องช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องทักษะการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 ทักษะการขยายอาชีพ เรื่องการจัดการความเสี่ยง, การจัดการการผลิตและบริการ

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7  วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องการจัดการการตลาด, บัญชีธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการขยายอาชีพ เรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพและโครงการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เรื่องศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เรื่องการจัดแผนพัฒนาการผลิต บริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่องวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยขน์  ต่อตนเอง ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย เรื่องสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ เรื่องพืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ เรื่องประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง เรื่องการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว   และการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่องความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ4

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่องการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เรื่องหลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์