บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้


ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : เรื่อง การงานอาชีพ            

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพเรื่อง การงานอาชีพ            

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : เรื่องช่องทางการเข้าสู่อาชีพ การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ  

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : เรื่อง ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ  

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : เรื่อง การทําแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ        

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการประกอบอาชีพเรื่อง การจัดการการผลิต หรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : เรื่อง การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชาทักษะการประกอบอาชีพ :  เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่อาชีพ     

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : เรื่อง โครงการเข้าสู่อาชีพ    

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพเพื่อมีอยู่มีกิน  : เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ   

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาอาชีพเพื่อมีอยู่มีกิน   : เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาพัฒนาอาชีพเพื่อมีอยู่มีกิน : เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาพระพุทธศาสนา : ประวัติความเป็นมาสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาพระพุทธศาสนา : การหลักธรรมค าสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาพระพุทธศาสนา :   หลักธรรมคำสอนทางศาสนาของบุคคลสำคัญทางศาสนา 

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาพระพุทธศาสนา : ประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา     

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน :  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน :  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์